Olet täällä

Omavalvonta

Luvanhaltijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot toiminnastaan ja siihen liittyvistä laissa säädetyistä velvoitteista sekä niiden käytännön toteuttamiseen liittyvistä riskeistä (AlkoL 56 §). Luvanhaltijan on laadittava kirjallinen suunnitelma toimintansa lainmukaisuuden varmistamiseksi (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla (AlkoL 56 §).  

Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata, mitkä ovat riskit 1 §:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan (AlkoL 56 §).  

Omavalvontasuunnitelma saadaan tarvittaessa yhdistää elintarvikelain ja tupakkalain (549/2016) mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan (AlkoL 56 §).  

Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma kriittisten tilanteiden ja viranomaisten esittämien huomioiden johdosta toteutettavista toimista, omavalvontasuunnitelman toimeenpanon vuosittaisesta arvioinnista sekä sen ajan tasalla pitämisestä. Jos omavalvontasuunnitelmaa muutetaan, muutoksen ajankohta on voitava jälkikäteen selvittää.  

Luvanhaltijan on kirjattava ylös päivämäärä, jolloin omavalvontasuunnitelmaa on päivitetty. Tämä ei tarkoita sitä, että luvanhaltijan tulisi pitää kirjaa siitä miltä kohdin ja miten omavalvontasuunnitelmaa on muutettu. 

Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva alkoholilaissa tarkoitettu lupa on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla.  

Omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata, miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta vastaava henkilö seuraavat omavalvontasuunnitelman ja henkilökunnalle annettujen määräysten noudattamista.  

Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet omavalvontasuunnitelman tekemistä varten lomakkeen, jonka huolellisella täyttämisellä ja päivittämisellä luvanhaltija voi toteuttaa omavalvontasuunnitelmalle asetetut velvoitteet. 

Anniskelupaikoissa, joissa on voimassa oleva anniskelulupa, joka on myönnetty ennen uuden alkoholilain voimaan tuloa, uuden lain mukainen omavalvontasuunnitelma pitää olla tehtynä 31.12.2018 mennessä. 

Viranomaisvalvonta

Aluehallintovirastot valvovat alueellaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä alkoholijuomien markkinointia (AlkoL 60 §). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla (Valvira) on oikeus valvontaan koko maassa (AlkoL 60 §). Valvontakäynnit anniskelupaikkoihin tehdään suunnitelmallisesti ja usein yhdessä poliisin sekä muiden viranomaisten kanssa. Erityisesti yhteistyötä on tehostettu vero-, ulosotto-, tulli-, poliisi- ja työsuojeluviranomaisten kanssa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäisemiseksi ravintola-alalla. Valviran tehtäviin kuuluvat aluehallintovirastojen alkoholilupahallinnon ja valvonnan ohjaus, alkoholihallinnon tieto- ja viestintäpalveluiden tuottaminen sekä alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun sekä mainonnan ja myynninedistämisen valvonta koko maassa. Valviran ohjauksen tarkoituksena on turvata lain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa (AlkoL 60 §). 

Valviralla ja aluehallintovirastoilla on valvontaa varten oikeus päästä tarkastamaan anniskelupaikan tiloja ja toimintaa sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja ja saada valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat. Valviralla ja aluehallintovirastoilla on myös oikeus ottaa ja saada korvauksetta valvontaa varten tarvittavat näytteet (AlkoL 62 §). 

Valvontakäynnillä tarkastaja pyrkii toimimaan siten, etteivät asiakkaat ja normaali ravintolatyöskentely häiriintyisi. Tarkastaja esittäytyy luvanhaltijan edustajalle näyttämällä hänelle virkakorttinsa. Luvanhaltijan edustajan ja henkilökunnan tulee toimia tarkastajan kanssa hyvässä yhteistyöhengessä. Ei ole esimerkiksi tarkoituksen mukaista ilmoittaa asiakkaille, että paikalla on tarkastaja. Tämä voi aiheuttaa turhaa hämminkiä.  

Tarkastaja keskustelee luvanhaltijan edustajan kanssa anniskelupaikassa mahdollisesti havaitsemistaan rikkomuksista ja epäkohdista. Valvontakäynnistä tehdään tarkastuspöytäkirja, josta jäljennös annetaan luvanhaltijalle tai tämän edustajalle tai toimitetaan sähköisesti. Pöytäkirja voi sisältää selvityspyynnön luvanhaltijalle, jos anniskelupaikassa on todettu rikkomuksia ja epäkohtia. 

Jos anniskelupaikan henkilökunta ei kykene säilyttämään järjestystä vähittäismyynti- tai anniskelupaikassa, asiakaspaikkamäärää koskevia rakentamis-, turvallisuus- tai anniskelumääräyksiä on merkittävästi rikottu tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistaminen alueella sitä edellyttää, poliisi voi kieltää vähittäismyynnin tai anniskelun enintään meneillään olevan myynti- tai anniskeluajan ajaksi. Kiellosta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. (AlkoL 67 §). 

Poliisilla on käytössä sähköinen tarkastusilmoitus, jolla anniskelupaikoissa havaitut rikkomukset ja epäkohdat voidaan saattaa välittömästi aluehallintoviraston tietoon mahdollisia alkoholilain mukaisia jatkotoimenpiteitä varten. Poliisi voi antaa anniskelupaikassa työskentelevälle henkilölle, esimerkiksi tarjoilijalle, sakkorangaistuksen, jos tämän on havaittu rikkoneen anniskelusäännöksiä.

Lähteet: Valvira.fi, Finlex.fi

Päivitetty: 22.1.2019