Olet täällä

Anniskelutoiminta 3

Anniskelukiellot ja asiakkaat

Alkoholijuomaa ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa vähittäismyynnissä eikä anniskelussa:  1) alle 18-vuotiaalle;  2) henkilölle, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa tai joka käyttäytyy häiritsevästi;  3) jos on aihetta olettaa alkoholijuoman luvatonta luovuttamista tai välittämistä (AlkoL 37 §).

Alkoholijuomien hallussapitoa ja nauttimista anniskelupaikassa ei saa sallia henkilölle, joka on alle 18-vuotias, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa tai joka käyttäytyy häiritsevästi (AlkoL 37 §). 
 Asiakasta, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, ei saa päästää anniskelupaikkaan. Anniskelupaikassa oleva asiakas, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, tulee poistaa anniskelupaikasta (AlkoL 36 §). 

Iän todistaminen anniskelupaikassa

Alkoholijuomien ostaja ja anniskelualueella oleskeleva on velvollinen vaadittaessa todistamaan ikänsä alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua valvovalle henkilökunnalle ja alkoholilain noudattamisen valvontaa suorittavalle viranhaltijalle viranomaisen myöntämällä kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla taikka viranomaisen myöntämällä muulla luotettavalla kuvallisella asiakirjalla (AlkoL 40 §). Näitä voivat olla esimerkiksi pakolaisen matkustusasiakirja tai muukalaispassi. Myös Trafin mobiiliajokortti käy iän todistamiseen. 

Ulkomainen kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti kelpaa todistukseksi, jos se ei vaikuta helposti väärennettävältä ja siitä käy ilmi henkilön ikä.  

Anniskeluluvanhaltija voi itse määritellä mitkä muut viranomaisten myöntämät kuvalliset asiakirjat hyväksyy iän todistamiseen. Käytännöt eivät kuitenkaan saa olla syrjiviä. 

Alaikäisten oleskelua anniskelupaikassa ei ole alkoholilaissa kielletty. Luvanhaltija voi kuitenkin asettaa ikärajan anniskelupaikkaan.  

Alkoholilaissa on säännös K-18 katsomotiloista. Anniskelualueeksi voidaan hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman katsomotila, jos se on varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. K-18 katsomotilaan ei saa päästää alaikäisiä, kun siellä anniskellaan. (AlkoL 18 §). 

Luvanhaltijan ja anniskelupaikan henkilökunnan vastuulla on valvoa, että alaikäinen ei anniskelupaikassa voi nauttia esimerkiksi jonkun toisen asiakkaan hänelle välittämää alkoholijuomaa (AlkoL 37 § ja 38 §).    Siitä huolimatta, että järjestyksenvalvojat saattavat tarkistaa nuorten henkilöiden iän anniskelupaikkaan tultaessa, pitää myös myyntihenkilökunnan ostotilanteessa tarkistaa asiakkaan ikä aina, jos asiakasta on ulkoisen olemuksen tai muun syyn perusteella vähänkin aihetta epäillä alle 18-vuotiaaksi. Henkilötodistusten tarkastamisen rajaaminen asiakaskunnassa ei kuitenkaan saa perustua syrjivään käytäntöön esimerkiksi kansallisen alkuperän perusteella.  

Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata anniskelupaikan käytännöt alkoholijuomien anniskelua koskevien ikärajojen noudattamisen varmistamisessa. 

Päihtynyt asiakas 

Asiakasta, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, ei saa päästää anniskelupaikkaan (AlkoL 36 §).   

Alkoholijuomaa ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa anniskelussa henkilölle, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa tai joka käyttäytyy häiritsevästi (AlkoL 37 §). 

Kaikenlaisten haittojen ja häiriöiden välttämiseksi päihtynyt henkilö on poistettava anniskelupaikasta heti, kun päihtymys on hänessä selvästi havaittavissa (AlkoL 36 §). Poistaminen on hoidettava hienovaraisesti, mutta päättävästi.  

Jos poistettava asiakas ei voimakkaan humalatilan takia pysty huolehtimaan itsestään, henkilökunnan tulee huolehtia, että kotiinlähtö tapahtuu turvallisesti (esimerkiksi tilaamalla asiakkaalle taksi). On sallittua, että hän jää valvotusti odottamaan ravintolan eteistilaan kotiinkuljetusta.  

Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen voi poistamistilanteessa joskus edellyttää poliisin puoleen kääntymistä. Heitteillepanosta on säädetty rangaistus rikoslaissa (rikoslaki 21:14 §). 

Päihtyneen henkilön arvostelukyky on voimakkaasti heikentynyt. Tämän vuoksi hän voi olla arvaamaton eikä hänen käyttäytymistään voi ennakoida.
Päihtynyt saa helposti aikaan häiriötilanteen esimerkiksi ottaessaan itselleen toisen asiakkaan juoma-annoksen.

Päihtymys on yleensä selvästi havaittavissa jos: 

  • henkilöllä on vaikeuksia kiinnittää katsetta tai henkilöllä on lasittunut katse
  • henkilö käyttäytyy häiritsevästi, äänekkäästi ja hän on ylenpalttisen itsevarma
  • henkilöllä on vaikeuksia käsittää asioita ja ymmärtää toisen sanomaa
  • henkilön liikkeet ovat epävarmat ja kömpelöt, hänellä on vaikeuksia saada otetta esineistä ja refleksit ovat hitaat
  • hän läikyttelee juomaansa ja lasia on vaikea viedä suulle
  • henkilö kävelee huojuen tai kaatuu ilman tukea
  • henkilöllä on sammaltava puhe eikä se ole enää ymmärrettävää
  • henkilö on sekava tai hänen on vaikea kontrolloida tunteitaan
  • henkilö nuokkuu tai saattaa torkahtaa helposti tai on sammunut/nukkuu
  • henkilö voi pahoin. 

Päihtymyksen, joka on selvästi havaittavissa, tunnusmerkkejä arvioidaan aina tilannekohtaisesti.
Päihtymyksen arvioinnissa on otettava huomioon se, että päihtymykseen viittaavat tunnusmerkit saattavat johtua sairaudesta tai vammasta.
Tunnusmerkkien soveltaminen ei saa johtaa syrjintään sairauden tai vamman perusteella. 
Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata anniskelupaikan käytännöt, joilla pyritään varmistamaan, että henkilölle, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, ei anniskella.
mavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata anniskelupaikan toimintatavat myös sellaisissa tilanteissa, joissa asiakkaan päihtymystila on selvästi havaittavissa anniskelupaikkaan tultaessa tai siellä oleskellessa.

 

Oikeus valita asiakkaat 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n mukaan toiminnan harjoittajalla ja liikkeen henkilökunnalla on oikeus evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen, jos siihen on järjestyksenpidon tai liikkeen toiminta-ajatuksen vuoksi perusteltu syy. Toiminta-ajatukseen perustuen asiakasvalintaa voidaan suorittaa mm. asettamalla sisäänpääsyn edellytykseksi ikärajoja tai pukeutumiseen liittyviä vaatimuksia.  

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa todetaan, että järjestyksenvalvojalla on myös oikeus estää pääsy toimialueelleen henkilöltä, joka ei täytä pääsyn edellytykseksi asetettua ikärajavaatimusta tai muita ehtoja, jotka laissa tai sen nojalla annetuissa määräyksissä on asetettu järjestyksenvalvojan toimialueelle pääsemiseksi tai jotka tilaisuuden järjestäjä tai alueen haltija on asettanut sinne pääsemiselle. 

Asiakkaiden valintaperusteet eivät saa olla syrjiviä. Syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:ssä. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lähteet: Valvira.fi, Finlex.fi

Päivitetty: 22.1.2019