Olet täällä

Anniskelutoiminta 4

Anniskeluaika ja sen jatkaminen 

Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 9:stä kello 1.30:een ellei lupaviranomainen ole rajoittanut anniskeluaikaa. Anniskelua saadaan kuitenkin jatkaa itsenäisyyspäivän, uudenvuoden, vapun ja juhannuksen aattoyönä kello 3:een. (AlkoL 22 § ja 43 §). 

Anniskeltujen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu yhden tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen (AlkoL 43 §). Anniskelupaikkaa ei tarvitse sulkea nauttimisajan päättyessä. Luvanhaltija voi päättää vapaasti aukioloajoista. 

Anniskeluaikaa saa jatkaa sisätiloissa kello 1.30 jälkeen kello 4:ään lupaviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella (jatkoaikailmoitus). Ilmoitus on tehtävä vähintään kolme viikkoa ennen anniskeluajan jatkamisen suunniteltua käyttöönottoa. (AlkoL 44 §.) 

Anniskeluaikaa voidaan jatkaa hakemuksesta (jatkoaikahakemus) kello 4:ään ulkotilassa, jos lupaviranomainen myöntää siihen luvan. Hakemuksesta anniskelun saa aloittaa aikaisintaan kello 7, jos lupaviranomainen on myöntänyt siihen luvan luvanhaltijan majoituspaikan aamiaistarjoilun yhteyteen. (AlkoL 44 §.)  

Anniskeluaikaa ei voi jatkaa 01.30 jälkeen yhteisellä anniskelualueella edes hakemuksesta (AlkoL 44 §).

Jos anniskelua jatketaan anniskelupaikassa kello 1.30:n jälkeen, luvanhaltijan tulee asettaa yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti valvomaan järjestystä ja turvallisuutta anniskelupaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä kello 1.30:stä asiakkaiden alkoholijuomien nauttimisen päättymiseen asti ellei lupaviranomainen ole toisin määrännyt. (AlkoL 45 §.) Järjestyksenvalvoja voi hoitaa samanaikaisesti myös muita anniskelupaikan työtehtävä, jos järjestyksen valvonta tai muiden työtehtävien hoitaminen eivät tehtävien samanaikaisesta hoitamisesta vaarannu. 

Alkoholilain kokonaisuudistuksen voimaan tultua 1.3.2018 voimassa olevaan lupaan jatkaa anniskelua kello puoli kolmeen tai kello puoli neljään sovelletaan luvan myöntämishetkellä voimassa olleita säännöksiä luvan voimassaolon ajan, ellei luvanhaltija tee alkoholilain 44 §:ssä tarkoitettua jatkoaikailmoitusta (AlkoL 93 §). 

Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa jatkoaikailmoituksen tehneiden ravintoloiden anniskeluaikoihin. Jatkoaikailmoituksen tehneissä anniskelupaikoissa kesäaikaan siirryttäessä anniskelu tulee lopettaa ilmoitetun mukaisesti, kuitenkin viimeistään kello 04.00 kesäaikaa eli kello 03.00 talviaikaa. Alkoholijuomien nauttiminen on tämän jälkeen sallittua tunnin ajan eli korkeintaan klo 05.00 asti kesäaikaa. Anniskelupaikkaa ei tarvitse kuitenkaan sulkea. Talviaikaan siirryttäessä anniskelua voidaan jatkaa samoin periaattein talviajan mukaisesti enintään kello 04.00:ään eli kesäaikaan 05.00 asti. 

Kesä- ja talviaikaan siirtyminen vaikuttaa myös niiden ravintoloiden toimintaan, joille on myönnetty vanhan alkoholilain nojalla anniskelun jatkoaikalupa kello 03.30:een. Kesäaikaan siirryttäessä alkoholijuomien tarjoilu on lopetettava kello 02.30, koska kelloa siirretään tunnilla eteenpäin kello 03.00:sta kello 04.00:ään. Anniskelupaikka pitää siis sulkea kellon mukaan. Menetetty tunti saadaan haluttaessa ottaa takaisin talviaikaan siirtymisen yhteydessä, jolloin alkoholijuomien tarjoilu lopetetaan kello 03.30 vasta siinä vaiheessa, kun kelloa on siirretty taaksepäin kello 04.00:stä kello 03.00:een

Alkoholiannokset anniskelussa 


Alkoholijuomaa saa myydä anniskelussa nautittavaksi vain avatuissa pakkauksissa tai annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan (AlkoL 41 §).  Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa tarkoitetulle matkustajalle tapahtuvassa anniskelussa majoitushuoneessa sekä suljetuille seurueille tapahtuvassa anniskelussa luvanhaltijan kokoustilassa tai vastaavalla alueella voidaan käyttää myös avaamattomia pakkauksia, jos tarjolla olevien alkoholijuomien määrä on rajoitettu asiakasmäärän ja anniskelun valvonnan vaatimusten mukaisesti. Alkoholijuomien määrän rajoittamisesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (AlkoL 45 §). 

Jos alkoholijuomaa myydään anniskelussa annosteltuna, sitä tulee olla asiakkaan saatavilla perusannoksina. Väkevien alkoholijuomien perusannos on 4 senttilitraa, enemmän kuin 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän miedon alkoholijuoman perusannos on 8 senttilitraa, enemmän kuin 8 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia sisältävän miedon alkoholijuoman perusannos on 12 senttilitraa ja muun miedon alkoholijuoman perusannos on 33 senttilitraa (AlkoL 41 §). 

Kerralla anniskeltavien alkoholiannosten enimmäismäärää ei ole rajoitettu alkoholilainsäädännössä. Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuitenkin olla määriteltynä luvanhaltijan määrittelemät suurimmat anniskeluannokset, jotka saadaan myydä yhdelle asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä edellä mainittua perusannosta. (StmA 4 §.) 

Alkoholijuomien mittaamisessa käytettävistä mittauslaitteista on ohjeistusta Tukesin verkkosivuilla: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Mittauslaitteet/Alkoholijuomien-mittaaminen-ravintolassa1/. 

Lupaviranomainen saa määrätä anniskelulupaan tai anniskelualueen hyväksymiseen anniskeluannosten kokoon liittyviä ehtoja ja rajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä valvonnan turvaamiseksi anniskelupaikassa ja sen ympäristössä, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asuinympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi (AlkoL 22 §).

Alkoholijuomien vähittäismyynti anniskelupaikassa 

Alkoholijuoman vähittäismyynnillä tarkoitetaan alkoholijuoman myyntiä nautittavaksi muualla kuin myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa (AlkoL 3 §).
Alkoholijuomien vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain luovuttamalla niitä asiakkaalle hyväksytyssä vähittäismyyntipaikassa (AlkoL 35 §). 

Anniskelupaikassa voidaan myydä anniskelussa olevia korkeintaan 5,5 % alkoholijuomia normaalien alkoholijuomien vähittäismyynnin sääntöjen mukaisesti asiakkaille mukaan otettavaksi, jos aluehallintovirastolta on haettu ja saatu korkeintaan 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupa anniskelupaikkaan (AlkoL 17 §). 

Alkoholijuomaa saa vähittäismyydä vain valmiiksi täytetyissä suljetuissa pakkauksissa (AlkoL 41 §). Alkoholijuomien astiointi edellyttää alkoholijuomien valmistuslupaa eikä astiointia saa suorittaa muualla kuin hyväksytyssä valmistuspaikassa (AlkoL 3 § ja 14 §). Vähittäismyyntiluvan mukaisia alkoholijuomia, joissa on enemmän kuin 2,8 % alkoholia, saa vähittäismyydä vain kello 9:n ja 21:n välisenä aikana. Vähittäismyydyt alkoholijuomat pitää luovuttaa asiakkaalle myyntiaikojen puitteissa. (AlkoL 17 § ja 42 §.)  Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa voidaan määritellä anniskelupaikan toimintatapa asiakkaalle vähittäismyytyjen alkoholijuomien säilyttämiseksi esimerkiksi vaatesäilytyksen yhteydessä, jos asiakas jää anniskelupaikkaan oleskelemaan ostettuaan alkoholijuomia mukaan otettavaksi. 

Anniskelupaikan, jossa on vähittäismyyntilupa, omavalvontasuunnitelman pitää sisältää myös alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmalta edellytetyt tiedot (StmA 5 §).
Lupaviranomainen saa asettaa vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyjä koskevia lupamääräyksiä, jos paikan sijaintiin tai toimintaan liittyy erityisiä valvonnan tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riskejä tai jos samassa toimipaikassa harjoitetaan myös anniskelua (AlkoL 17 §).
Lupaviranomainen voi rajoittaa anniskelupaikan vähittäismyynnin myyntiaikaa ja asiakkaille myytäviä myyntimääriä, jos se on välttämätöntä valvonnan turvaamiseksi anniskelupaikassa ja sen ympäristössä, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asuinympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi (AlkoL 22 §). Vähittäismyyntiä anniskelupaikassa koskevat myös muut alkoholijuomien vähittäismyynnin säännökset, jotka on esitelty tarkemmin Valviran ohjeessa Alkoholijuomien vähittäismyynti. 

Lähteet: Valvira.fi, Finlex.fi

Päivitetty: 22.1.2019